» ZARZĄD 
» HISTORIA 
» KOMUNIKATY 
- Życzenia Świąteczne
- Przekaż 1% podatku
» WYDARZENIA 
- Zasłużeni dla PTWK
- Krośnieński Dzień Wolontariatu
- III Krośnieński Dzień Wolontariatu 2013 r.
- 9 Zjazd TWK 21.10.14 r.
- 35-lecie TWK 21.10.14 r.
- Zasłużony dla wolontariatu
» SPRAWOZDANIA 
- Sprawozdania z VIII Zjazdu TWK
- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015
- Sprawozdanie finansowe za rok 2015
- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016
- Sprawozdanie finansowe za rok 2016
- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017
- Sprawozdanie finansowe za rok 2017
- Koniec Kadencji 2015-2018
- Sprawozdanie 2015-2018
- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018
- Sprawozdanie finansowe za rok 2018
» GALERIA 
- Spotkanie - Rymanów Maj 2009
- Wycieczka Wieliczka - Tuchów
- Kalwaria Zebrzydowska - Inwałd
- Park - Wrzesień 2009 r.
- 30-lecie PTWK Krosno
- Andrzejki 2009 r.
- Słowacja - Krynica
- Park Krościenko Lipiec 2010
- Wycieczka Kraków Wrzesień 2010
- VIII Zjazd TWK 26.10.2010 r.
- Andrzejki 2010
- Spotkanie Noworoczne 2011 r.
- Spotkanie Rymanów maj 2011
- Wycieczka - Uzdrowiska Beskidu Niskiego 30.06.2011
- Spotkanie Sanok 28-07-2011
- Park Krościenko 21.07.2011 r.
- Wycieczka 25-08-2011
- Zamek Odrzykoń Wrzesień 2011
- Andrzejki 2011 r.
- Spotkanie Noworoczne 9.02.2012
- Jaś Wędrowniczek - 2012
- Pielgrzymka - Częstochowa 2012
- Park Krościenko 25.07.2012
- Roztocze - Zamość 29.30.08.12
- Jaś Wędrowniczek 11.09.12
- Andrzejki 2012
- Spotkanie Noworoczne 2013 r.
- Jaś Wędrowniczek 28.05.2013 r.
- Dni Krosna
- Wycieczka Łańcut-Leżajsk 26.06.2013
- Wycieczka 28-29 sierpnia 2013 r
- Pożegnianie Lata 23.09.2013 r.
- Andrzejki 2013 r.
- Spotkanie Noworoczne 29.01.2014
- Powitanie Lata 25.05.2014
- Dni Krosna 2014
- Wycieczka Bieszczady 25.06.14
- Pieniny Łominca Tatrzańska - Słowacja 27-28.08.14 r.
- Pożegnanie Lata Folusz 17.09.14 r.
- IX Zjazd i 35-lecie - 21.10.2014 r.
- Andrzejki 2014
- Spotkanie Noworoczne 28.01.2015 r.
- Powitanie lata - 20.05.2015 r.
- Dni Krosna 2015 r.
- Bardejów 23.06.2015 r.
- Lublin-Kazimierz Dolny 25-26.08.2015 r.
- Pożegnanie Lata 21.10.2015 r.
- Spotkanie Noworoczne 27.01.2016 r.
- Wiosenne spotkanie integracyjne 2016
- Dni Krosna 2016
- Koszyce 2016
- Preszov 2016
- Jesienne Spotkanie Integracyjne
- Andrzejki 2016
- Spotkanie noworoczne 25.01.2017 r.
- Powitanie Lata 24.05.2017
- Spływ Dunajcem - 26.06.2017
- Bochnia i Nowy Wiśnicz 29.08.2017

 
     
 
   
   » SPRAWOZDANIA  » Sprawozdania z VIII Zjazdu TWK

Sprawozdanie
Zarządu Oddziału Terenowego PTWK w Krośnie
za lata 2006 – 2010

Zarząd Terenowy PTWK w Krośnie został wybrany w dniu 7 listopada 2006 roku i ukonstytuował się w następującym składzie:

1. Olbrycht Stanisław - Prezes
2. Pernal Stanisław - Zastępca Prezesa
3. Dudek Eugeniusz - Zastępca Prezesa
4. Wasłowicz Marian - Sekretarz
5. Parfińska Józefa - Skarbnik
6. Pieprzak Cecylia - Członek
7. Peszko Roman - Członek


W okresie kadencji nie dokonywano zmian w składzie Zarządu.
Siedzibą Zarządu do września 2009 r. był lokal biurowy w Spółdzielni Inwalidów „Przyszłość” w Krośnie, a obecnie nasza organizacja otrzymała wyposażony bez ponoszenia kosztów utrzymania lokal biurowy w zorganizowanym przez władze samorządowe miasta Krosna i Prezydenta Miasta Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Grodzkiej 10.
    Biuro Zarządu jest czynne w poniedziałki, wtorki i środy każdego tygodnia od godziny 800 do 1200 a obsługę biurową prowadzi Pani Józefa Parfińska.
W dniach kiedy biuro jest czynne są obecni również Prezes i członkowie Zarządu.
    W okresie kadencji Zarząd terenowy PTWK odbył 18 posiedzeń, na których podejmował uchwały i decyzje dotyczące ważnych spraw dla osób niepełnosprawnych, w tym również naszych członków. Po zakończeniu każdego roku odbywały się zebrania ogólne członków TWK na których Zarząd składał roczne sprawozdania z działalności.
    Doniosłym wydarzeniem w bieżącej kadencji był zorganizowany w listopadzie 2009 roku Jubileusz 30-lecia PTWK w Krośnie. Dowodem na to, że Oddział w naszej ocenie działa dobrze była obecność znakomitych gości:

    - Prezes ZG PTWK w Warszawie - Pan Henryk Waszkowski
    - Dyrektor PFRON w Rzeszowie - Pan Maciej Szymański
    - Prezydent Miasta Krosna - Pan Piotr Przytocki
    - Dyrektor PCPR w Krośnie - Pani Agnieszka Zygarowicz
    - Zastępca Naczelnika Wydziału UM - Andrzej Lula
    - Zarządu PTWK z Sanoka i PZ Niewidomych z Krosna
    - Liczny sponsorzy i zaproszeni goście
    W Jubileuszu uczestniczyło 113 osób.

    W czasie tej uroczystości Przez ZG za wieloletnią społeczną działalność wręczył 7 członkom Złote Odznaki Związku, a 8 członkom dyplomy uznania. Zarząd Terenowy przekazał podziękowania pisemne wraz z Pamiątkowym Medalem za wieloletnią współpracę i wspieranie naszej organizacji 36
osobom, przyznał również 12 członkom okolicznościowe Dyplomy za zaangażowanie i długoletnie członkostwo.

    Działania nasze przejawiają się w następujących formach:

1.Rozwijanie działalności popularyzatorskiej za pośrednictwem środków masowego przekazu (czasopisma lokalne i telewizja kablowa).

2.Współpraca z terenowymi organami władzy oraz samorządami
i organizacjami społecznymi.

3.Występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawie osób niepełnosprawnych, warunków ich życia i rehabilitacji.

4.Organizowanie spotkań integracyjnych, turnusów rehabilitacyjnych i integracyjnych wycieczek turystyczno – krajoznawczych.

5.Rozwój i promocja, usług dworactwa oraz pomoc w załatwianiu osobistych spraw osób nie pełnosprawnych w zakresie:
- bieżących spraw życiowych,
- porad prawnych i rozliczeń podatkowych,
- możliwości korzystania ze środków PFRON na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, oraz zakup przedmiotów i sprzętu ortopedycznego.

6.Prezes Zarządu reprezentuje naszych członków w instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, uczestnicząc w posiedzeniach na których opiniowane są wnioski o przyznanie środków na likwidację barier architektonicznych, komunikacyjnych, technicznych i w komunikowaniu. Zastępca Prezesa Stanisław Pernal – przewodniczy Miejskiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych w Krośnie.

7.Występowano do władz i instytucji w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych w tym również w sprawie nie płatnego parkowania wyznaczenie miejsc do parkowania samochodów inwalidów oraz wykonania podjazdów. W wyniku tych działań wyznaczono wiele miejsc do parkowania na terenie miasta, przy zakładach i instytucjach dla inwalidów. Władze samorządowe Krosna zwolniły ich z opłat parkingowych na wszystkich parkingach w mieście. Wykonano również podjazdy dla osób poruszających się na wózkach.

8.Za pośrednictwem pełnomocnika do spraw Osób Niepełnosprawnych na nasz wniosek Prezes NFZ skrócił okres wyczekiwania na skierowanie do sanatorium z 2 lat do jednego roku, od ostatniego pobytu dla ciężko poszkodowanych inwalidów I i II grupy, czego wcześniej nie udało się załatwić Rzecznikowi Praw Pacjenta. Nasze działanie wpłynęło, że zasada ta aktualnie obowiązuje wszystkich ubiegających się o leczenie w sanatorium.

9.Wystąpiono również do Rady Miasta Krosna z prośbą o przyznanie bezpłatnego przejazdu MKS dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji lub mających ustalony znaczny stopień niesprawności i ich opiekunom.

    We wrześniu 2009 roku Zarząd uchwalił regulamin udzielania pomocy członkom ze środków własnych i uzyskanych z przekazania przez osoby fizyczne 1 % z podatku.
Pomoc ta dotyczy:
   - dopłat do turnusów rehabilitacyjnych i sanatoriów
   - zakup sprzętu ułatwiającego życie
   - zakup lekarstw przy chorobach przewlekłych
   - transportu chorego na specjalistyczne badania
   - inna pomoc zgodnie ze statusem TWK
    O pomoc z tego funduszu mogą ubiegać się członkowie TWK znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej:
        - przy średnim dochodzie na członka rodziny do 600 zł, a na osobę samotnie prowadzące gospodarstwo domowe do 900 zł,
W tej formie pomocy udzielono trzy zapomogi dla osób będących w trudnej sytuacji na koszty leczenia i zakup leków.
    W lipcu 2010 roku Zarząd TWK założył własną stronę internetową na której na bieżąco zamieszczane są informacje o naszej działalności.
    W 2007 roku staraniem Zarządu i za aprobatą na zebraniu ogólnym członków PTWK Krosno Towarzystwo nasze uzyskało statut Organizacji Pożytku Publicznego co umożliwiło nam pozyskiwanie 1 % podatku od osób fizycznych. Szczegółowo ten temat zostanie przedstawiony w sprawozdaniu finansowym.

    Dzięki staraniom Zarządu jako organizacja pożytku publicznego udało nam się uzyskać środki od sponsorów oraz 1 % od podatników od podatku dochodowego. Otrzymane środki w znacznym stopniu pomogły w prowadzeniu działalności statutowej, utrzymaniu biura, pomocy finansowej członkom, dofinansowanie spotkań i wycieczek integracyjnych oraz wsparły inne podejmowane przedsięwzięcia.

    W okresie bieżącej kadencji Zarząd TWK zorganizował dla swoich członków:
    - Pielgrzymki do – Częstochowy, Łagiewnik w Krakowie, Kalwarii Pacławskiej, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic.
    - Wycieczki integracyjno – turystyczno – krajoznawcze –
Zakopane, Pieniny (spływ Dunajcem), Bolestraszyce (Arboretum), forty w Przemyślu, Słowacja ( Bardejów, Lewocza, Spiski Hrad), Krynica, Krasiczyn, Kazimierz Dolny, Baranów Sandomierski, Bieszczady, Wieliczka, Inwałd, Beskid Niski i Sądecki, Kraków
    - Plenerowe spotkania integracyjne – Zajazd „Kuźnia”
w miejscowości Pielgrzymka, Skansen Budownictwa Ludowego
w Sanoku, Zajazd „Jaś Wędrowniczek” w Rymanowie, Park Dworski w Krościenku Wyżnym. W spotkaniach tych uczestniczą liczną grupą członkowie PTWK z Sanoka i członkowie Zarządu PZN z Koła Terenowego w Krośnie.
    - Co roczne spotkania integracyjne organizowane w restauracji „TWIST” – w listopadzie Andrzejki, w styczniu spotkanie noworoczne.
    - Ponadto udzielamy wszechstronnej pomocy naszym członkom przy sporządzaniu i kompletowaniu dokumentów do wniosku na turnusy rehabilitacyjne dofinansowywane ze środków PFRON. Należy stwierdzić że sytuacja z roku na rok pogarsza się. Do 1998 roku dofinansowanie wynosiło 80 % i z tej formy lecznictwa i rehabilitacji korzystało rocznie od 150 do 240 członków TWK. Obecnie kwota dofinansowania wynosi około 50 % co jest dużą barierą w korzystaniu z turnusów rehabilitacyjnych przez emerytów i rencistów pobierających niskie świadczenia. W 2010 roku przyznane środki na ten cel nie wystarczyły na dofinansowanie osób legitymujących się I grupą inwalidztwa.

Szanowni Państwo – pozytywnym zjawiskiem w naszym życiu jest coraz częściej poruszany w środkach masowego przekazu problem osób niepełnosprawnych. Między innymi efektem tego jest lepsze zaopatrzenie w sprzęt ułatwiający życie, likwidowanie barier architektonicznych, wydzielanie miejsc do parkowania, organizowanie imprez dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, klas zintegrowanych w szkołach, szkoleń przyuczających do zawodu i innych. Ilość osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie niestety nie maleje. Wymienię tylko wypadki w pracy
i wypadki samochodowe których liczba z roku na rok wzrasta.
W ostatnich latach sytuacja osób niepełnosprawnych na wielu polach uległa znacznej poprawie. Nadal niepokojącą jest sytuacja jeżeli chodzi o zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Pomimo 40 –krotnej nowelizacji ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu w ciągu 20 lat – procent osób niepełnosprawnych poszukujących pracy ciągle rośnie.
    W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim życzliwym
- którzy przekazali 1 % podatku dochodowego oraz ich bliskim
i znajomym których zachęcili do naszego wsparcia:
- właścicielom biur rachunkowych za pośrednictwem których były przekazywane środki 1 % podatku od podatników dla których prowadzą obsługę finansowo – podatkową
- sponsorom, którzy wsparli finansowo i rzeczowo nasze stowarzyszenie
    Słowa podziękowania kieruję do osób które wspomagają nasze działania: - Prezydentowi Miasta Krosna Pana Piotra Przytockiego, który doceniając rolę organizacji pozarządowych w działalności samorządu miejskiego za zorganizowanie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowej, w którym nasza organizacja otrzymała wyposażony bez ponoszenia kosztów utrzymania lokal biurowy przy ulicy Grodzkiej.
 - Kierownictwu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie i Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich za pomoc finansową dla działalności na rzecz naszych członków
 - Państwu Elżbiecie i Tadeuszowi Wal – właścicielom restauracji „TWIST” za gościnę, przygotowywanie i obsługę okolicznościowych spotkań integracyjnych dla naszych członków.
 - Zarządowi PTWK i aktywnym członkom za współpracę i pomoc
w rozwiązywaniu trudnych i złożonych problemów ludzi niepełnosprawnych.
    Organizacja liczy aktualnie 130 członków i sympatyków.
W większości są to osoby ze schorzeniami narządów ruchu. W ostatnich 2 latach przybyło 30 nowych członków w tym kilka osób młodszych wiekiem dotkniętych przez los – co należy uznać za pozytywne zjawisko że i młodzi chcą przynależeć i działać w naszej organizacji.
    Działalność statutowa realizowana jest przez Zarząd społecznie. W dniu dzisiejszym kadencja obecnego Zarządu kończy się, musimy wybrać nowy. Ustępujący Zarząd proponuje, aby nowy składał się jak dotychczasowy z 7 członków.

    Sprawy jakie powinien kontynuować i podejmować nowy Zarząd to:
- pozyskanie nowych członków zwłaszcza wśród ludzi młodych
i niepełnosprawnych,
- pozyskiwanie nowych sponsorów, utrzymywanie kontaktów
z dotychczas nas wspierających i prowadzenie akcji uzyskiwania 1 % podatku od osób fizycznych,
- poszerzać i uatrakcyjniać działalność po przez rozwijanie nowych form integrujących nasze środowisko.

Dziękuje za uwagę, proszę o dyskusję nad sprawozdaniem i ocenę czteroletniej działalności.


 
     
   
 
licznik odwiedzin - 94476        Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Krośnie | mapa strony | © 2005-2009
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS