» ZARZĄD 
» HISTORIA 
» KOMUNIKATY 
- Życzenia Świąteczne
- Przekaż 1% podatku
» WYDARZENIA 
- Zasłużeni dla PTWK
- Krośnieński Dzień Wolontariatu
- III Krośnieński Dzień Wolontariatu 2013 r.
- 9 Zjazd TWK 21.10.14 r.
- 35-lecie TWK 21.10.14 r.
- Zasłużony dla wolontariatu
» SPRAWOZDANIA 
- Sprawozdania z VIII Zjazdu TWK
- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015
- Sprawozdanie finansowe za rok 2015
- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016
- Sprawozdanie finansowe za rok 2016
- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017
- Sprawozdanie finansowe za rok 2017
- Koniec Kadencji 2015-2018
- Sprawozdanie 2015-2018
- Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018
- Sprawozdanie finansowe za rok 2018
» GALERIA 
- Spotkanie - Rymanów Maj 2009
- Wycieczka Wieliczka - Tuchów
- Kalwaria Zebrzydowska - Inwałd
- Park - Wrzesień 2009 r.
- 30-lecie PTWK Krosno
- Andrzejki 2009 r.
- Słowacja - Krynica
- Park Krościenko Lipiec 2010
- Wycieczka Kraków Wrzesień 2010
- VIII Zjazd TWK 26.10.2010 r.
- Andrzejki 2010
- Spotkanie Noworoczne 2011 r.
- Spotkanie Rymanów maj 2011
- Wycieczka - Uzdrowiska Beskidu Niskiego 30.06.2011
- Spotkanie Sanok 28-07-2011
- Park Krościenko 21.07.2011 r.
- Wycieczka 25-08-2011
- Zamek Odrzykoń Wrzesień 2011
- Andrzejki 2011 r.
- Spotkanie Noworoczne 9.02.2012
- Jaś Wędrowniczek - 2012
- Pielgrzymka - Częstochowa 2012
- Park Krościenko 25.07.2012
- Roztocze - Zamość 29.30.08.12
- Jaś Wędrowniczek 11.09.12
- Andrzejki 2012
- Spotkanie Noworoczne 2013 r.
- Jaś Wędrowniczek 28.05.2013 r.
- Dni Krosna
- Wycieczka Łańcut-Leżajsk 26.06.2013
- Wycieczka 28-29 sierpnia 2013 r
- Pożegnianie Lata 23.09.2013 r.
- Andrzejki 2013 r.
- Spotkanie Noworoczne 29.01.2014
- Powitanie Lata 25.05.2014
- Dni Krosna 2014
- Wycieczka Bieszczady 25.06.14
- Pieniny Łominca Tatrzańska - Słowacja 27-28.08.14 r.
- Pożegnanie Lata Folusz 17.09.14 r.
- IX Zjazd i 35-lecie - 21.10.2014 r.
- Andrzejki 2014
- Spotkanie Noworoczne 28.01.2015 r.
- Powitanie lata - 20.05.2015 r.
- Dni Krosna 2015 r.
- Bardejów 23.06.2015 r.
- Lublin-Kazimierz Dolny 25-26.08.2015 r.
- Pożegnanie Lata 21.10.2015 r.
- Spotkanie Noworoczne 27.01.2016 r.
- Wiosenne spotkanie integracyjne 2016
- Dni Krosna 2016
- Koszyce 2016
- Preszov 2016
- Jesienne Spotkanie Integracyjne
- Andrzejki 2016
- Spotkanie noworoczne 25.01.2017 r.
- Powitanie Lata 24.05.2017
- Spływ Dunajcem - 26.06.2017
- Bochnia i Nowy Wiśnicz 29.08.2017 
     
 
   
  HISTORIA

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Oddział Terenowy w Krośnie.

Jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce, zajmującą się kompleksowo rehabilitacją osób niepełnosprawnych, mającą status Organizacji Wyższej Użyteczności Publicznej i Organizacji Pożytku Publicznego jest Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, które powstało 9 marca 1960 roku w Warszawie. W roku 2010 obchodzić będziemy jubileusz pięćdziesięcio-lecia działalności. Jego głównymi twórcami byli m.in.: prof. med. Wiktor Dega, prof. dr med. Marian Waiss oraz humanista
prof. dr hab.Aleksander Hulek, który urodził się w Będziemyślu koło Rzeszowa.Pierwszy Zarząd liczył 57 osób, głównie ze środowisk medycznych. W zamyśle organizatorów była wizja, aby jak najwięcej osób i instytucji zainteresować problemami osób niepełnosprawnych i stworzyć dla nich godne warunki
egzystencji. Żeby nikt – dorosły czy dziecko, na którego spadnie nieszczęście kalectwa nie był odprawiony rentą, lecz by każdy mimo swego kalectwa mógł zajmować należyte mu w społeczeństwie stanowisko – nie z litości, ale z prawa, nabytych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Profesor Aleksander Hulek, był w Krośnie 1990 roku uczestnikiem Konferencji Naukowej z
udziałem wybitnych uczonych z Uniwersytetu Reutlingen w RFN i Uniwersytetu Warszawskiego, w której brali udział studenci nauczania początkowego Punktu Konsultacyjnego w Krośnie – Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Organizatorem konferencji był ówczesny kierownik Punktu Konsultacyjnego mgr Adam Krzanowski – Radny Rady Miasta Krosna obecnej kadencji. Głównym celem spotkania ze studentami nauczania początkowego, pracownikami Poradni Pedagogiczno – Psychologicznych i Kuratorium Oświat w Krośnie była problematyka dzieci specjalnej troski, oraz zagadnienia nauczania integracyjnego. Profesor w swoich licznych naukowych publikacjach i wystąpieniach podkreślał, że integracja obejmuje osoby niepełnosprawne we wszystkich przedziałach wieku i w odniesieniu do ich podstawowych sytuacji życiowych, a więc: życia rodzinnego,kształcenia ogólnego i zawodowego, zatrudnienia, czasu wolnego, życia w miejscu zamieszkania.
Konferencja ta przyczyniła się do tworzenia klas integracyjnych w szkołach podstawowych w Krośnie. Z inicjatywy prof. Aleksandra Hulka ówczesnego Sekretarz Generalnego Zarządu
Głównego PTWK oraz z inspiracji mgr Henryka Waszkowskiego w maju 1967 roku powołano oddział PTWK w Rzeszowie Henryk Waszkowski funkcje Prezesa tej organizacji pełnił przez 35 lat do 2002 roku, kiedy został wybrany na prezesa Zarządu Głównego PTWK w Warszawie i funkcje te pełni do chwili obecnej. Animatorem powstania Oddział Wojewódzkiego PTWK w Krośnie w 1978 roku był dr Rehabilitacji Leszek Niziankiewicz zmarły w 2008 roku. Będąc ordynatorem oddziału rehabilitacyjnego w szpitalu krośnieńskim dobrze znał problemy osób
niepełnosprawnych i poświęcił swoją wiedzę i czas na działalność na rzecz poprawy sytuacji
zdrowotnej tej grupy społecznej. Organizował dla nich zajęcia i obozy rehabilitacyjno – szkoleniowe. Od 1993 roku funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego Pełnili inżynier Stanisław Pernal i mgr inż. Marian Wasłowicz. Zarząd Wojewódzki PTWK sprawował nadzór nad Kołami „SALUTARIS” w Sanoku, którego pierwszym Prezesem był Henryk Pawiński i „VIVITO” w Krośnie, którego Prezesem przez okres funkcjonowania Bronisław Tomkiewicz. Koła te organizowały wspólne turnusy rehabilitacyjne, wycieczki krajoznawcze, ogniska i spotkania integracyjne. Dzięki aktywności Zarządu Wojewódzkiego i Zarządów Kół organizowane były obozy i turnusy rehabilitacyjne w Myczkowcach, Zboiskach koło Sanoka, w Polańczyku, Iwoniczu Zdroju, Okunince,Konclowej, w Ródawce Rymanowskiej, w których uczestniczyło rocznie 150 do 240 osób. Do 1998 roku dofinansowanie ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych wynosiło 80%. Głównym koordynatorem turnusów w tym czasie był
Zakład Usług Rehabilitacyjno-Społecznych w Katowicach. Obecnie kwota dofinansowania wynosi, do 60% co jest dużą barierą w korzystaniu z turnusów rehabilitacyjnych przez emerytów i rencistów pobierających niskie świadczenia. Należy stwierdzić, że co roku limit środków na ten cel jest mniejszy. W 1998 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego i likwidacji województwa krośnieńskiego, uległ również likwidacji Oddział Wojewódzki w Krośnie przekształcając się w Oddział Terenowy, którego terenem działalności były powiaty: Brzozów, Jasło, Krosno, Lesko i Sanok. Na kolejną kadencję ponownie został wybrany mgr inż. Marian Wasłowicz, a członkowie Zarządu Kół wchodzili w skład 9-cio osobowy skład Zarządu Terenowego. W kwietniu 2002 roku na Walnym Zebraniu członków Oddziału Terenowego PTWK został wybrany mgr Stanisław Olbrycht, który tę funkcję pełni drugą kadencję. W maju 2006 Koło „SALUTARIS” przekształciło się w Oddział Terenowy w Sanoku, gdyż chciało uzyskać osobowość prawną i stać się Organizacją Pożytku Publicznego. Oddziały Terenowe w Krośnie i w Sanoku nadal ze sobą współdziałają organizując wspólne wycieczki, spotkania i
ogniska integracyjne. Działania Stowarzyszenia przejawiają się w następujących formach:
1.Rozwijanie działalności popularyzatorskiej za pośrednictwem środków masowego przekazu (czasopisma lokalne i telewizja kablowa).
2.Współpraca z terenowymi organami władzy oraz samorządami i organizacjami społecznymi.
3.Występowanie do kompetentnych władz z wnioskami w sprawie osób niepełnosprawnych warunków ich życia i rehabilitacji.
4.Organizowanie spotkań integracyjnych, turnusów rehabilitacyjnych, integracyjnych wycieczek turystyczno – krajoznawczych.
5.Rozwój i promocja usług doradztwa, oraz pomoc w załatwianiu osobistych spraw osób niepełnosprawnych w zakresie:
-bieżących spraw życiowych,
-porad prawnych i rozliczeń podatkowych,
-możliwości korzystania ze środków PFRON na dofinansowanie – turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się oraz zakup przedmiotów i sprzętu
ortopedycznego,
6.Członkowie Zarządu reprezentują naszych członków w instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, uczestnicząc w posiedzeniach, na których opiniowane są wnioski o przyznanie środków na likwidację barier architektonicznych, komunikacyjnych, technicznych i w komunikowaniu się. Zastępca prezesa Stanisław Pernal przewodniczy Miejskiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych.
7.Za pośrednictwem Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych na nasz wniosek Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia skrócił okres wyczekiwania na skierowanie do sanatorium z dwóch lat do jednego roku od ostatniego pobytu dla ciężko poszkodowanych inwalidów pierwszej i drugiej grupy, czego wcześniej nie udało się załatwić Rzecznikowi Praw Pacjenta. Zasada ta aktualnie obowiązuje wszystkich ubiegających się i zakwalifikowanych na leczenie w sanatorium.
8.Dzięki staraniom Zarządu – jako Organizacja Pożytku Publicznego udało nam się pozyskać środki od sponsorów oraz 1% od podatników podatku dochodowego. Otrzymane środki znacznie pomogły w prowadzeniu działalności statusowej, utrzymanie biura, pomocy finansowej członkom będącej w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, dofinansowanie spotkań integracyjnych oraz wsparły inne podejmowane przedsięwzięcia.
W bieżącej kadencji Zarząd TWK zorganizował dla swoich członków:
-pielgrzymki do: Częstochowy, Łagiewnik w Krakowie, Kalwarii Pacławskiej, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic,
-wycieczki integracyjno – turystyczno – krajoznawcze do Zakopanego w Pieniny ( spływ Dunajcem), Bolestraszyce, Forty w Przemyślu, Słowacja (Spiski Hrad), Bieszczady, Wieliczka, Inwałd,
-plenerowe spotkania integracyjne w Czarnorzekach, w zajeździe „Kuźnia” w miejscowości Pielgrzymka, w Skansenie Budownictwa Ludowego w Sanoku w Zajeździe „Jaś Wędrowniczek” w Rymanowie, w Parku Dworskim w Krościenku Wyżnym,
-co roczne spotkania integracyjne organizowane z okazji: w listopadzie ANDRZEJKI w styczniu:
NOWOROCZNE SPOTKANIE – OPŁATEK
    Stowarzyszenie nasze w listopadzie 2009 roku obchodziło jubileusz
30- lecia działalności. 30 lat to długi okres czasu dla organizacji społecznej, oznacza to że taka organizacja jest potrzebna i że przez ten okres zarządzali nią ludzie z dużym poświęceniem i zaangażowaniem w pracy społecznej.
W jubileuszu uczestniczyli Prezes Zarządu Głównego PTWK mgr Henryk Waszkowski, dyrektor
PFRON w Rzeszowie, mgr Maciej Szymański władze samorządowe Miasta Krosna z
Prezydentem mgr inż. Piotrem Przytockim i kierownictwem Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mgr Agnieszka Zygarowicz, sponsorzy oraz zarządy TWK z Sanoka i Polskiego Związku Niewidomych w Krośnie.
Z okazji Jubileuszu:
-Zarząd Główny TWK przyznał za wieloletnią społeczną działalność dla aktywnie działających członków 7 Złotych Odznak TWK i 8 Dyplomów Uznania.
-Zarząd Terenowy w Krośnie przekazał 40 pisemnych podziękowań wraz z Pamiątkowym Medalem za wieloletnią współpracę i wspieranie naszej organizacji.
-Zarząd Terenowy 14 okolicznościowych Dyplomów dla naszych członków za zaangażowanie i długoletnie członkostwo.
Organizacja nasza liczy aktualnie 120 członków i sympatyków. Działalność statutowa realizowana jest przez Zarząd społecznie. 30 lat to dużo w działalności Stowarzyszenia, ale ciągle mało dla trudnych i złożonych problemów ludzi niepełnosprawnych. Po rozwiązaniu pewnych problemów pojawiają się inne.

                                                                Stanisław Olbrycht
                                                                   Prezes Zarządu

 
     
   
 
licznik odwiedzin - 99087        Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Krośnie | mapa strony | © 2005-2009
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS